huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Zaal Nieuwe Tijd
1 Begrippen
1.1. Algemene voorwaarden Zaal Nieuwe Tijd te Etten-Leur. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n) en/of faciliteiten van Zaal Nieuwe Tijd.
1.2  Onder verhuurder wordt verstaan Praktijk Nieuwe Tijd.
1.3. Huurder: diegene met wie Praktijk Nieuwe Tijd een huurovereenkomst aangaat.
1.4. Huurovereenkomst: Een tussen Praktijk Nieuwe Tijd en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan Praktijk Nieuwe Tijd toebehorende ruimte(n) en faciliteiten
1.5. Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur)overeenkomst gedurende welke huurder van Praktijk Nieuwe Tijd ruimte(n) huurt.
1.6 Seizoen: Hieronder wordt verstaan de periode die men huurt van 1 september tot 1 september het jaar erop of anders overeengekomen.
1.7 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email (ontvangstbevestiging).
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan door Praktijk Nieuwe Tijd , in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van Praktijk Nieuwe Tijd .
2.3. Praktijk Nieuwe Tijd  heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip  te wijzigen.
2.4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op de website www.praktijknieuwetijd.nl
3. Huur
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging van Praktijk Nieuwe Tijd.
3.2 Praktijk Nieuwe Tijd verhuurt haar ruimtes ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte (n) en of faciliteiten welke in de overeenkomst staan vermeld.
3.4 Een reservering betreft de Zaal Nieuwe Tijd
3.5 Huur van de ruimte gaat per lesuur, dagdeel of bij afwijking zoals anders is afgesproken.
3.6. Aanvangstijden en eindtijden zijn vermeld op de website www.praktijknieuwetijd.nl/zaalnieuwetijd
3.7. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en / of aankleding van de ruimte of testen van apparatuur, kunnen 15 minuten eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de gedane reservering.
3.9. Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel of lestijd kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Praktijk Nieuwe Tijd.
3.10 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten zijn gepubliceerd op de website www.praktijknieuwetijd.nl 
3.11 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkerende activiteiten lopen per seizoen (september tot september) of per periode die in huurovereenkomst is vastgelegd
3.12 Huurder dient uiterlijk 4 weken voor het aflopen van het contract voor bepaalde tijd, aan te geven of hij de structurele activiteit voort wil zetten c.q. te willen verlengen.
3.13 Indien dit niet of niet tijdig is aangeven behoudt Praktijk Nieuwe Tijd het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.
4. Annulering
4.1. Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. Huurovereenkomsten die met therapeuten zijn afgesloten voor bepaalde tijd kunnen zoals in de huurovereenkomst vermeld, alleen worden opgezegd middels aangetekend schrijven.
4.2 Annulering van een huurovereenkomst is mogelijk tot 72 uur voor aanvang van de activiteit. Als er tot  72 uur voor aanvang van de activiteit geen annulering heeft plaatsgevonden, wordt, 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
4.2.1 Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur op zaterdag of zondag, of in de avonduren vanaf 18.00 uur, om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan Praktijk Nieuwe Tijd annuleringskosten ten bedrage van 50% van de zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren. 
4.3 Wij vragen standaard bij elke reservering 30% aanbetaling daar de Zaal voor u zal worden vrijgehouden. Op deze manier hebben partijen naar elkaar toe de inspanningsverplichting om Zaal Nieuwe Tijd zo vol mogelijk te hebben met deelnemers.  
5. Betaling
5.1. Rekeningen ter zake van zaalhuur, catering, technische faciliteiten en overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurders te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
5.2. Huurovereenkomsten zoals genoemd in artikel 3.11 worden gefactureerd in maandelijkse termijnen.
5.3. Alle geoffreerde prijzen met betrekking tot de zaalhuur zijn niet vrij van BTW.
5.4. Voeding- en genotsmiddelen en of faciliteiten en diensten worden belast tegen het  geldende wettelijke btw-tarief.
6. Gebruik van de gehuurde ruimten
6.1 Huurder dient er op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.
6.1.1 Huurder dient de ruimte achter te laten in de staat en inrichting waarin hij het aantrof.
6.4. Voor wat betreft de inrichting: Tafels, stoelen en matjes en andere zaken op dezelfde plaats terug. Radiatoren op stand 1 zetten. Lichten uit en ramen dicht.
6.5. Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf gemeld te worden bij het personeel van Praktijk Nieuwe Tijd.
6.6. Er mag in Zaal Nieuwe Tijd niet gerookt worden. De huurders dienen hierop toe te zien.  Waxinelichtjes mogen alleen in de daarvoor bestemde houders gebruikt worden en nooit op de vloer geplaatst worden. Het gebruik van lucifers is in het hele gebouw verboden. Het gebruik van wierook is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wierookhouder. Kaarsvet en brandvlekken op tapijt of op de inboedel van Zaal Nieuwe Tijd dienen direct gemeld te worden. De schade als gevolg van vuur, kaarsvet of wierook wordt op de huurder verhaald.
6.7. In het gebouw dient er rekening gehouden te worden met andere mensen die aan het werk zijn. Probeer daarom het praten/geroezemoes op de gangen en trappen zoveel mogelijk te beperken. Houd de deuren van werkruimten zoveel mogelijk gesloten, vooral bij muziek. Het staat de huurder vrij gebruik te maken van de aanwezige audioapparatuur, doch hij/zij dient hierbij rekening te houden met andere huurders.
6.8 het is huurder en cursisten niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen tenzij daar uitdrukkelijk toestemming is verleend door Praktijk Nieuwe Tijd .
7. Aansprakelijkheid
7.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor materiële schade ten gevolge van verblijf in Zaal Nieuwe Tijd , als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
7.2. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde veroorzaakt ten gevolge van eigen schuld van huurder of van personen de vanwege en met toestemming van huurder in of bij het gehuurde verblijven.
7.3. Huurder zal ten genoege  van verhuurder zorgdragen voor verzekering van de uit voor vermelde aansprakelijkheid voortvloeiende risico’s.
7.4. Praktijk Nieuwe Tijd  behoudt zicht het recht achtergebleven goederen te verwijderen zonder dat Praktijk Nieuwe Tijd  aansprakelijk is voor diefstal of beschadiging.
8. Overmacht
8.1. Praktijk Nieuwe Tijd is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan zaken als brand, gebreken aan het gebouw, verwarmingsproblemen, geluidsoverlast, planningsproblemen e.a.
8.3. Verhuurder zal trachten in het geval van overmacht een oplossing te zoeken voor het ontstane  probleem.
9. Ontbinding van een overeenkomst
Het per direct ontbinden van de huurovereenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
1. Het niet nakomen van verplichtingen zoals  vastgelegd in de huurvoorwaarden
2. Wangebruik door huurders (of gebruikers) van de ruimten
3. Overlast door huurders aan andere huurders van Zaal Nieuwe Tijd
4. Gebleken ondeskundigheid bij de  beroepsuitoefening van de huurder.
5. Bij onoplosbare onenigheid en/ of geschillen.